Arduino Ethernet VB2010 C# Android Control & View data via MSSQL


คำสั่ง
ผมต้องการทำโปรเจ็คเช็คระดับน้ำในถังพร้อม

­ส่งข้อมูลผ่านแลน มาโชว์ที่คอมพิวเตอร์โดยใช้ vb2010 โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1.ระดับน้ำอยู่ระดับไหน โดยใช้ลูกลอย 3 ระดับคือ ต่ำ กลาง สูง
1.1 ต่ำปั้มน้ำหยุดทำงาน
1.2 กลางปั้มน้ำตัวที่ 1 ทำงาน
1.3 สูง ปั้มน้ำตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ทำงาน
2. ส่งค่ากระแสของตัวมอเตอร์ทั้งสองตัว ว่าทำงานตัวละกี่แอมป์ ( กระแสทำงานของปั้มน้ำ ตัวละ 1.7A – 2.3A เป็นกระแสทำงานปกติ )
3. เมื่อระดับน้ำสูง เป็นระยะเวลาหนึ่งโดยที่ปั้มไม่สามารถดูดใ­ห้น้ำลดได้ ให้มี alarm แจ้งเตือน ทาง email และมีไฟแจ้งเตือนที่หน้าตู้ควบคุม
4.ดูสถานะผ่าน andorid ได้
5. สั่งทดสอบปั้มน้ำได้โดยผ่านทางโปรแกรม vb2010 และ andoridคลิปส่งงานคับ

  • Admin
  • 2015-10-11 12:06:46
  • 84845